จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมหมอกควันและไฟป่า

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือ ให้ทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการป้องกันและควบคุมหมอกควันและไฟป่า
ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุม ในช่วงเดือน มกราคม ถึง เมษายน ของทุกปี ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและความเสียหายทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่ จึงประกาศให้ปัญหาหมอกควันเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานตามวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน จึงขอความร่วมมือ ดังนี้ ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงานปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีในการงดเผาทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุมการเผาทุกชนิด ทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สองข้างทาง รวมทั้ง การเผาขยะ กิ่งไม้ใบไม้ตามบ้านเรือน และสนับสนุนการควบคุมไฟป่า โดยถือเป็นภารกิจเร่งด่วนและเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่มีการอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง การขุดดิน และขนส่งวัสดุ อย่างเคร่งครัด ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลถนน ทางสาธารณะ ทางรถไฟ และคลองชลประทานควบคุมไม่ให้มีการเผากำจัดวัชพืชโดยเด็ดขาด ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงาน บำรุงรักษา สภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี และตรวจสอบค่ามลพิษควันดำจากรถยนต์ดีเซล ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดการเผาทุกชนิด กำจัดขยะจากบ้านเรือน โดยใช้การคัดแยกขยะ หรือทำปุ๋ยหมัก แทนการเผา และ ขอให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ รวมทั้งความเสียหายทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น
แม้ปัญหาหมอกควันในปีนี้ ยังอยู่ในภาวะปกติ ไม่วิกฤตเช่นทุกปี แต่ทางจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้ดำเนินการรวมพลังมวลชน ทั้ง 25 อำเภอ ผ่านนายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับนโยบายเพื่อรณรงค์ในพื้นที่ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา
 
5 กุมภาพันธ์ 2555 , 17:11 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่