เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “รู้ค่าของตน รู้รักของแผ่นดิน”

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “รู้ค่าของตน รู้รักของแผ่นดิน” เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักท้องถิ่นและนำไปขยายผลสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม รู้ค่าของตน รู้รักของแผ่นดิน ตามโครงการเพาะคน เพาะกล้าพัฒนาชุมชน นำเยาวชน จำนวน 50 คน ร่วมศึกษาดูงานการทำเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการหลวงม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนวัดป่าแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกรักชุมชน รักท้องถิ่น ให้เด็กและเยาวชนใน 90 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ บนพื้นฐานความคิดที่ว่า หากเยาวชนมีสำนึกรักชุมชนแล้ว จะนำไปสู่การสร้างสุขภาวะทางกาย สติปัญญา และสังคม แล้วนำไปใช้และขยายผลสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกิจกรรม ภายใต้โครงการเพาะคน เพื่อเพาะกล้า พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ 1 ใน 21 โครงการ จาก 114 โครงการทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.) กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2555 กิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็ก จากมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS) คลินิกฟุตบอล และกิจกรรมสันทนาการ จากทีมวิทยากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ฟังบรรยายให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสาธิตและฝึกปฏิบัติ จากวิทยากร สวนเอเดน และลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการม่อนแจ่มในพระราชดำริ กิจกรรมทั้งหมด เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 
15 กุมภาพันธ์ 2555 , 15:00 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่