เทศบาลนครเชียงใหม่จัดอบรมให้ความรู้การเลือกตั้งสมานฉันท์

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่จัดอบรมให้ความรู้การเลือกตั้งสมานฉันท์ เพื่อแสดงออกถึงการกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริต เที่ยงธรรม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีมิตรภาพต่อกัน
เทศบาลนครเชียงใหม่และคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการอบรมให้ความรู้กับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งบรรยายเรื่องการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์และกระบวนการเลือกตั้ง การยื่นค่าใช้จ่าย กฎหมายระเบียบการเลือกตั้ง ข้อห้ามและการกระทำผิดการเลือกตั้งด้วย
ร้อยตรีประวิทย์ เพชรมี กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีกล่าวว่า การ การเลือกตั้งสมานฉันท์นั้น คือ การเลือกตั้งที่หาคนดีมาเป็นตัวแทนองค์กรเพื่อให้การเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม เรียบร้อย มาให้ความรู้เรื่อง น้ำใจของการเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้อภัย ผลการเลือกตั้งออกมาอย่างไรต้องยอมรับเสียงส่วนมาก หลังการเลือกตั้งต้องสมานฉันท์ ไม่มีการฟ้องร้อง เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2555 โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง คือ มีสัญชาติไทย หรือ แปลงสัญชาติไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการจัดการเลือกตั้ง ได้แก่ ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 3 มกราคม 2537 และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งได้แก่ ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง ก่อนวันที่ 8 เมษายน 2554
 
23 มีนาคม 2555 , 13:57 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่