เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อกำหนดประเด็นหลักแผนพัฒนา 3 ปี

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ ระดมความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อกำหนดประเด็นหลักแผนพัฒนา 3 ปี ซึ่งเป็นทิศทางในการทำงานของเทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแผนพัฒนา 3 ปี ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ โดยถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยในการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี นั้น ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อกำหนดโครงการ กิจกรรมพัฒนา ให้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า แผนพัฒนา 3 ปี ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ วันนี้เป็นวันที่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพมาร่วมกำหนดแผน 3 ปี ของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพราะปัญหามีมากมาย รอการแก้ไข และจัดลำดับก่อนหลัง เช่น โครงการกำจัดเศษกิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อทำปุ๋ยหมักแทนการเผา หรือ โครงการรื้อฟื้นเปิดหอประวัติศาสตร์และหอศิลป์ล้านนา ที่ประชาชนได้ร้องขอมา ซึ่งถือเป็นการบอกทิศทางการทำงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วย
การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นกว่า 200 คน โดยมี ดร.วีรวรรณ แพทย์สมาน อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ เป็นผู้ดำเนินการสัมมนาระดมความคิดเห็น
 
23 มีนาคม 2555 , 16:17 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่