สถานการณ์ลักลอบปลูกฝิ่น 5 จังหวัดภาคเหนือลดลงกว่า 200 ไร่ พื้นที่ลักลอบปลูกมากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่

  
     สถานการณ์ลักลอบปลูกฝิ่น 5 จังหวัดภาคเหนือลดลงกว่า 200 ไร่หรือร้อยละ 18 พื้นที่ลักลอบปลูกมากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่ รองลงมาคือตากและแม่ฮ่องสอน
นายพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กล่าวว่า สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ได้สำรวจการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 พบว่า มีการลักลอบปลูกฝิ่น จำนวน 1,369 แปลง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1,105 ไร่ ในพื้นที่ 5 จังหวัด โดยจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกฝิ่นจำนวน 819 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 74 ของพื้นที่ปลูกฝิ่นทั้งหมดซึ่งถือเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นมากที่สุดของประเทศ รองลงมาคือจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปรียบเทียบพื้นที่การปลูกฝิ่นระหว่างปี 2553 และ 2554 มีพื้นที่ปลูกฝิ่นใน 5 จังหวัดจำนวน 1,355 ไร่ ปี 2554และ 2555 ใน 5 จังหวัด พบว่ามีพื้นที่ลดลงจำนวน 249ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18 สาเหตุสำคัญที่ยังมีการลักลอบปลูกฝิ่นคือปัญหาจากความยากจน มีผู้เสพฝิ่นจำนวนมากและที่สำคัญมีกลุ่มอิทธิพล กลุ่มนายทุนในพื้นที่สนับสนุน รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากความห่างไกลและความยากจนในการเดินทางเข้าดำเนินงานของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีนี้กองบัญชาการเฉพาะกิจ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ได้ตัดทำลายแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,758 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 1,232 ไร่
สำหรับการปลูกฝิ่นในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพืชที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ยังพบว่ามีการลักลอบปลูกฝิ่น จำนวน 462 ไร่ สาเหตุสำคัญเพราะมีผู้เสพติดอยู่ และฐานะยากจน ทั้งนี้การลักลอบปลูกฝิ่นในโครงการจำนวน 8 ศูนย์ยังพบมีการปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่ศูนย์ปฏิบัติการบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 130 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 172 ด้วยเหตุนี้โครงการฯ จึงได้มีการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในโครงการโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวงและการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและสร้างรายได้แก่ครัวเรือนเป็นการลดการลักลอบปลูกฝิ่นอีกทางหนึ่ง
 
24 มีนาคม 2555 , 17:39 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่