สำนักชลประทานที่ 1 รายงานแผนบริหารจัดการน้ำในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555

  
     สำนักชลประทานที่ 1 รายงานแผนบริหารจัดการน้ำในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555 เพื่อรองรับทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน
ในปี 2554/2555 สำนักชลประทานที่ 1 ได้กำหนดแผนบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขนาดใหญ่ในความรับผิดชอบ โดยให้สะท้อนดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำของกิจกรรมด้านต่างๆ ประกอบด้วย การเกษตร การอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรมและการรักษาระบบนิเวศ รวมถึงการป้องกัน และบรรเทาการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยในช่วงต้นฤดูฝน (1 พฤษภาคม 2555) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ได้วางแผนเก็บกักน้ำไว้ปริมาณ 114.29 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 43 และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ได้วางแผนเก็บกักน้ำไว้ที่ปริมาณ 120.98 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 46 ซึ่งสามารถจัดสรรน้ำสนับสนุนพื้นที่โครงการลุ่มน้ำปิงในเขตจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ได้เพียงพอตลอดฤดูแล้งและฤดูฝน
มีการเตรียมการให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง ทั้งเตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน 16 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งนอกเขตชลประทาน เตรียมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 7 คัน กรณีเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำ สำรวจแหล่งน้ำขนาดเล็กที่สามารถนำน้ำมาใช้ในยามฉุกเฉิน รักษาคุณภาพน้ำในน้ำปิงและระบบนิเวศตลอดแนวลำน้ำ บริหารจัดการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ให้สอดรับกับสถานการณ์ และจัดทำแผนขุดลอกทางน้ำและกำจัดผักตบชวา วัชพืชในทางน้ำที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ
ในช่วงฤดูฝน มีการเตรียมแผนไว้ 3 ระยะ ทั้งแผนก่อนน้ำมา ซึ่งประกอบด้วย การคาดการ เฝ้าระวัง จัดตั้งศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ ตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน แผนระหว่างน้ำมา มีการปรับแผนระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อลดผลกระทบด้านท้าย การผันน้ำหลากสู่ระบบชลประทานเพื่อลดปริมาณน้ำหลากไหลผ่านพื้นที่สำคัญตามสถานการณ์ และสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อเข้าพื้นที่ประสบภัย และแผนงานหลังเกิดภัย ได้แก่ สำรวจพื้นที่เกษตร อาคารชลประทาน ที่เสียหายและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือ
 
25 มีนาคม 2555 , 13:45 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่