เทศบาลนครเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเลือกผู้แทนท้องถิ่นมาบริหารงานตามกฎหมายและนโยบายที่แถลงไว้ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน
เทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ หน่วยเหลือตั้งใกล้บ้านโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานแขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย และแขวงศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2555 เป็นต้นมา
เทศบาลนครเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเลือกตั้งร่วมใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อเลือกผู้แทนท้องถิ่นมาบริหารงานตามกฎหมายและนโยบายที่แถลงไว้ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ควบคุมและตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ให้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งหากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ไปลงคะแนนเลือกตั้ง จะทำให้เสียสิทธิ 6 ประการ ได้แก่ เสียสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เสียสิทธิร้องคัดค้านการเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ เสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เสียสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ เสียสิทธิเข้าชื่อร้องเรียนขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และเสียสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพื่อการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 
25 มีนาคม 2555 , 14:26 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่