องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามประกาศ ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็กและโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยง จึงต้องดำเนินการก่อน โดยจัด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2555 ณ บ้านพักทัศนาจร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา สร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด จัดทำแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมไปถึงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายของโครงการในเบื้องต้นเป็นนักเรียนและครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงบุคลากรกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 80 คน
ผลที่ได้จากการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษา ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และตระหนักในการร่วมกันป้องกันภัยคุกคามของยาเสพติดในชีวิตประจำวัน รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของรัฐบาล ครูและนักเรียนแกนนำสามารถนำโครงการย่อยที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมทำให้สถานศึกษาปลอดจากยาเสพติดโดยแท้จริง และนักเรียนมีการแสดงออกถึงคุณลักษณะอัตลักษณ์นักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่เด่นชัดมากขึ้น
 
26 มีนาคม 2555 , 14:11 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่