แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 จัดโครงการ กรมทางหลวงพบประชาชน ในโอกาส 100 ปี กรมทางหลวง

  
     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 จัดโครงการ กรมทางหลวงพบประชาชน ในโอกาส 100 ปี กรมทางหลวง และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงภัย ในทางหลวงหมายเลข 107 ถนนโชตนา
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 จัดโครงการ กรมทางหลวงพบประชาชน ในโอกาส 100 ปี กรมทางหลวง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนในพื้นที่สนใจและเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก นายชะลอ เขียวอ่อน รองผู้อำนวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงครบ 100 ปี ในวันที่ 1 เมษายน ที่จะมาถึงนี้ กรมทางหลวงได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมกรมทางหลวงพบประชาชนและจัดนิทรรศการ 100 ปี กรมทางหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 จึงจัดโครงการกรมทางหลวงพบประชาชน กิจกรรมงานแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงภัย ในทางหลวงหมายเลข 107 ถนนโชตนา บริเวณ กม. 17+700 – กม.30+904 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นำไปจัดเป็นแนวทางแผนปฏิบัติการบำรุงรักษา และพัฒนาทางหลวงโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทาง รับรู้ เข้าใจ การใช้ประโยชน์จากระบบทางหลวง และเพื่อสร้างเครือข่าย สนับสนุนให้ประชาชน ผู้ใช้ทาง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
กรมทางหลวงได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2455 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งว่า ให้ยกกรมคลองจากกระทรวงเกษตราธิการมาขึ้นอยู่ในกระทรวงโยธาธิการอีกกรมหนึ่ง เป็นกรมทาง มีหน้าที่ทั้งทางบกและทางน้ำ และเปลี่ยนชื่อกระทรวงโยธาธิการเป็นกระทรวงคมนาคม และได้เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนกระทรวงอีกหลายครั้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2515 ได้โอนกรมทางหลวงมาสังกัดกระทรวงคมนาคมจนถึงปัจจุบัน
 
29 มีนาคม 2555 , 14:02 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่