สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำนโยบายพลังงานของไทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  
     เวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น แบบ Focus Group เพื่อจัดทำนโยบายพลังงานของไทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เวทีที่มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศไทยได้ร่วมตกลงไว้กับนานาชาติ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำนโยบายพลังงานของไทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
รศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ หัวหน้าโครงการ หัวหน้าภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปประมวลเป็นนโยบายในการปรับตัวของภาคส่วนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีการใช้พลังงานมาก การได้รับความคิดเห็นครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการหาแนวทางเพื่อปรับปรุงและปรับตัว กับสิ่งแวดล้อม มีการจัดเป็น Focus Group เพื่อดูการวางแผน การเตรียมตัว โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำ เพื่อนำผลที่ได้ส่งไปยัง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การทำข้อตกลงร่วมกันระดับนานาชาติ ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิธีการใช้พลังงาน หรือ วางแผนการใช้พลังงาน เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้
เวทีระดมความคิดเห็นแบบเฉพาะกลุ่มนี้ เป็นการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภูมิภาคที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่มาก ครั้งต่อไปจะมีการจัดในภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะสามารถสะท้อนผลการจัดโครงการได้เป็นอย่างดี
 
30 มีนาคม 2555 , 14:32 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่