จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าปราบปราบการทุจริต

  
     จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเป็นจังหวัดนำร่องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเดินหน้า เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสจากประชาชน ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่ข้าราชการและผู้บริหารท้องถิ่น
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดนำร่องแรกๆ ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของข้าราชการทั้งในสังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกบุคลากรของทางราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมกันต่อต้านและรังเกียจผู้มีพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน คือ การตรวจสอบข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชั่นของข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกเรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแสทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชน แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง อบรม สัมมนา ข้าราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกและคงไว้ซึ่งความถูกต้องตามระเบียบแบบแผน และประชาสัมพันธ์ปลุกจิตสำนึกให้ร่วมต่อต้านการทุจริต
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ และผู้พบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบในวงราชการ ให้ช่วยแจ้งเบาะแสและสกัดกั้นทุกวิถีทาง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2708-9 0 5311 2595 และตู้ ปณ.1 ปณฝ.ศาลากลาง 50300
 
21 สิงหาคม 2555 , 14:58 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่