สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดช่องทางสื่อในสังกัด ให้ อปม.ร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดช่องทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์
นายประวิน พัฒนะพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่และคณะ ร่วมเวทีเสวนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ในสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ให้แก่ตัวแทนอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน หรือ อปม.พื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ อปม.ได้รับทราบช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ทั้งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่ประชาชนและนำเสนอความต้องการจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนสู่ภาครัฐ
สำหรับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านที่เข้ารับการอบรม จะมีการสานต่อการทำงานนับจากนี้ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่จะจัดสรรเวลาให้ออกอากาศ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่ สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จะมีช่องทางออกอากาศทางรายการมองเชียงใหม่ ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 19.30-20.00 น.และรายการเสียงจาก อปม.ทุกวันจันทร์-ศุกร์เวลา 06.45 -07.00 น. ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 เป็นต้นไป
 
21 สิงหาคม 2555 , 16:17 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่