คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ : การปรับปรุงเพื่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพของโลก

  
     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ : การปรับปรุงเพื่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพของโลก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโลก
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายในต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการ 20 แห่ง ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ : การปรับปรุงเพื่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพของโลก ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2555 เพื่อก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาสุขภาพแบบไร้พรมเขตแดน ช่วยเหลือคุ้มครองประเทศต่างๆ จากภัยคุกคามด้านสุขภาพ และบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้รับบริการกับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ให้เกิดการปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพของโลก ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโลกและส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของโลกต่อไป โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด
การประชุมดังกล่าว จะมีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เข้าร่วม จำนวน 43 คน ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ บุคลากรสุขภาพ นักศึกษาในประเทศและต่างประเทศ จาก 5 ทวีป 32 ประเทศ จำนวน 562 คน นอกจากนี้ จะมีการนำเสนอผลงานวิจัยปากเปล่า จำนวน 158 เรื่อง
 
21 สิงหาคม 2555 , 16:20 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่