อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 3 เขต เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งจังหวัด

  
     อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งจังหวัด โดยแบ่งเขตกลางที่อำเภอมือง เขตเหนือที่อำเภอแม่ริมและเขตใต้ที่อำเภอจอมทองเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสาร
ในการจัดอบรมตัวแทนอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านหรือ อปม.ระดับเขต ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มีตัวแทน อปม. 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมประชุม นางตุลา กิตติกุล ประธาน อปม.จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในส่วนของ อปม.จังหวัดเชียงใหม่ต่างพร้อมใจจะร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับกรมประชาสัมพันธ์ เพราะเล็งเห็นความสำคัญของการทำงานดังกล่าวว่าจะก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคม และประชาชนอย่างแท้จริง โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการแบ่งเป็น 3 เขต คือเขตกลางที่อำเภอเมือง เขตเหนือที่อำเภอแม่ริม และเขตใต้ที่อำเภอจอมทอง ซึ่งอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านจะต้องเป็นผู้มีจิตอาสา ต้องรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารภาครัฐสู่ประชาชนและสนองความต้องการของภาคประชาชนสู่ภาครัฐ
สำหรับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ มีสมาชิกทั้งหมด 50 คน มีการจัดทำทะเบียนประวัติเพื่อติดต่อสื่อสาร หลังจากนี้ทุกคนจะมีบัตรประจำตัว เพื่อแสดงตัวเป็นเครือข่ายร่วมทำงานกับกรมประชาสัมพันธ์ โดยในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่จะประชุมตัวแทน อปม.เพื่อหารือเรื่องรูปแบบการจัดรายการต่อไป
 
21 สิงหาคม 2555 , 16:43 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่