จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุมเวทีนโยบายสาธารณะ การแก้ไขปัญหาหมอกควันในแอ่งเชียงใหม่ – ลำพูน และแม่ฮ่องสอนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์

  
     การประชุมเวทีนโยบายสาธารณะ การแก้ไขปัญหาหมอกควันในแอ่งเชียงใหม่ – ลำพูน และแม่ฮ่องสอนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ หนทางสู่การวางแผนการแก้ไขปัญหาหมอกควันในระยะยาว
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมเวทีสาธารณะ การแก้ไขปัญหาหมอกควันในแอ่งเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน การรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไว้เป็นข้อมูลแก่ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และ แม่ฮ่องสอน ในการกำหนดมาตรการ แผนงานโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในปีงบประมาณ 2556 และในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการในฐานะผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติ กับนักวิชาการในฐานะผู้สนับสนุนข้อมูล และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี กล่าวว่า ภาพรวมคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2555 อยู่ในระดับปานกลาง ไปจนถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันมาตั้งแต่ปี 2552
นอกจากการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาหมอกควันต่างๆ แล้ว แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี ยังได้สนับสนุนการศึกษาถึงผลกระทบของปัญหาหมอกควันต่อสุขภาพ โดยศึกษาเปรียบเทียบในกลุ่มตัวอย่างเด็กนักเรียนอนุบาลในเขตเมือง และในพื้นที่ที่มีจุดความร้อน (hotspot) เพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาหมอกควันต่อสุขภาพด้วย
 
22 สิงหาคม 2555 , 17:51 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่