ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ พร้อมภาคี จัดงานเสวนาวิชาการ มองพม่าผ่านพหุวัฒนธรรม และแนวโน้มการค้า การลงทุน: การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  
     ประเทศไทย เล็ง ธุรกิจโรงแรม สปา โรงพยาบาล และปัจจัย 4 สู่การลงทุนในประเทศพม่า นำเสนอผ่านงานเสวนาวิชาการ มองพม่าผ่านพหุวัฒนธรรม และแนวโน้มการค้า การลงทุน: การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเสวนาวิชาการ มองพม่าผ่านพหุวัฒนธรรม และแนวโน้มการค้า การลงทุน: การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ เพื่อเสริมข้อมูลจำเป็นในการติดต่อประสานงานด้านการค้า การลงทุน และเรื่องที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิก นายสุพจน์ กลิ่นประณีต กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านประเทศพม่า กล่าวว่า การค้าและการลงทุนในประเทศพม่า มีแนวโน้มในอนาคตที่ดี ปัจจุบัน กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมตัวในการลงทุน ภายใต้ กฎข้อบังคับในพม่า สำหรับธุรกิจเป้าหมายที่ต้องการลงทุน ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจสปา และธุรกริจปัจจัย 4
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ มีบทบาทและภาระหน้าที่อีกด้านหนึ่งคือ ศึกษา ติดตาม ภาวะเศรษฐกิจการเงิน ของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยในเขตภาคเหนือ ทำให้ต้องตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเข้าใจ และสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในมิติต่างๆ กนกรัตน์ ปัญญา สวท.เชียงใหม่
 
22 สิงหาคม 2555 , 18:18 น. , อ่าน 1246  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท.เชียงใหม่