จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการท่องเที่ยวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการท่องเที่ยวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน้นพัฒนาเชื่อมโยงเทคโนโลยีสมัยใหม่ บนพื้นฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและล้านนา
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ทั้งนี้ปัจจุบันทุกภาคส่วนต่างตื่นตัวและเล็งเห็นความสำคัญของการรวมตัวของประชาคมอาเซียน ภาคการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นภาคส่วนที่จะสัมผัสโดยตรงกับนักท่องเที่ยว จึงต้องเตรียมความพร้อมโดยคำนึงถึงคุณภาพการบริการ ระบบขนส่ง บุคลากรด้านท่องเที่ยว ด้านภาษา โดยขอให้คำนึงถึงหลักการของเชียงใหม่ที่ว่า Small is Beautiful คือความอ่อนน้อม พอเพียงและสง่างามของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความงดงามทางวัฒนธรรมล้านนาอยู่แล้วโดยไม่ต้องเลียนแบบหรือหลงตามกระแสของที่อื่น โดยต้องเน้นความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
สำหรับการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นั้นเน้นหลักหนึ่งเดียวด้านการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานฝึมือ โดยต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแนวคิด คู่แข่งเป็นหุ้นส่วน เน้นประโยชน์สูงสุดของประเทศและส่วนรวม และพัฒนาคนทั้งความรู้ ทักษะฝีมือ ลดช่องว่าง่ความไม่รู้ ไม่เข้าใจ พัฒนาด้านภาษาสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน พัฒนาความสัมพันธ์เพื่อความเป็นหนึ่งเดียว พัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ ลดต้นทุน เอกสารที่เกี่ยวข้องและมีศูนย์แสดงสินค้า พัฒนาความร่วมมือด้านต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ พัฒนาโลจิสติกส์ในภูมิภาคและร่วมสร้างตลาดการค้าชายแดน
 
23 สิงหาคม 2555 , 14:15 น. , อ่าน 1264  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่