ประชาชนพึงพอใจโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน

  
    ประชาชนพึงพอใจโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ เทศบาลตำบลแม่แฝก หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหน่วยงานราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ได้มาออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามนโยบายของกระทรงมหาดไทยที่ให้จังหวัดต่าง ๆ ดำเนินโรงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ออกหน่วยบริการประชาชนในลักษณะ One Stop Service เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ ยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญโดยบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งกำนันพันธุ์ กุลยาศักดิ์ และ นางสมพร โยธาราช ประชาชนที่มารับบริการต่างกล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นมีประโยชน์อย่างมาก ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงและต้องการให้มีกิจกรรมเช่นนี้อีกบ่อย ๆ ในพื้นที่
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำประชาชนร่วมกล่าวคำปฏิญานตนเบื้องหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จะเป็นคนดีของแผ่นดิน ร่วมพัฒนาบ้านเมืองด้วยความสมัครสมานสามัคคี
 
23 สิงหาคม 2555 , 14:19 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่