ตัวแทนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

  
    ตัวแทนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนและแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ โดยทั้งหมดจะได้ไปศึกษาดูงานที่หลวงพระบางด้วย
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมตามโครงการพัฒนาโลกทัศน์ครั้งที่ 1 การสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการและวิเคราะห์ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดโดยกลุ่มยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนและแม่ฮ่องสอน ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมประชุมดังกล่าวเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการผลักดันส่งเสริมกิจกรรมของภาคเหนือตอนบน 1 อันมีเสน่ห์ เสริมสร้างความมีส่วนร่วมให้เกิดกับประเทศไทย ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี วัฒนธรรม การศึกษา และความเจริญรุ่งเรือง และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้ความสำคัญกับงานวิเทศน์สัมพันธ์ ด้านภาษา พิธีการตรวจคนเข้าเมือง ยาเสพติด ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
ในการนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ไปศึกษาดูงานที่หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย เพื่อการเรียนรู้ด้านวัฒธรรม เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและยังเรียนรู้เอกลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน อันจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจและสังคมต่อไป
 
23 สิงหาคม 2555 , 14:20 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่