ปัจจุบันพบวัยรุ่นไม่นิยมพูดภาษาถิ่น ราชบัณฑิตยสถานขึ้นเหนือที่เชียงใหม่ทำความเข้าใจผู้จัดรายการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

  
     ปัจจุบันพบวัยรุ่นไม่นิยมพูดภาษาถิ่น ราชบัณฑิตยสถานขึ้นเหนือที่เชียงใหม่ทำความเข้าใจผู้จัดรายการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แนะทางออกควรมีการรณรงค์พูดภาษาถิ่นและบรรจุในแบบเรียน
ราชบัณฑิตยสถาน จัดงานเสวนาทางวิชาการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรายการวิทยุ ภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้จัดรายการภาษาไทยถิ่นจากจังหวัดภาคเหนือร่วมรับฟังจำนวนมาก
นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานกล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยให้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุง ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เพราะภาษาถิ่นเป็นสิ่งที่ควรแก่การอนุรักษ์ไม่ให้สูญหาย เพราะเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมท้องถิ่น บ่งบอกถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในประเทศไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป ทั้งนี้เห็นว่าปัจจุบันเด็กไทยไม่นิยมพูดภาษาถิ่น อาจจะเป็นเพราะอายเพื่อน จึงทำให้ภาษาถิ่นเริ่มเลือนหายไปอย่างน่าเสียดาย ทางออกอีกทางหนึ่งคือการรณรงค์ให้พูดภาษาถิ่นและน่าจะบรรจุหลักสูตรภาษาไทยถิ่นลงในตำราเรียนให้เหมาะสมกับพื้นที่ด้วย
การเสวนาทางวิชาการ รู้รักภาษาไทยสัญจร ออกพบปะกลุ่มผู้ฟัง 3 ครั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต้ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงยุทธศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถานต่อไป
 
24 สิงหาคม 2555 , 16:04 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่