เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จัดกิจกรรมวิถีพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

  
     เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมวิถีพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นายชัยสิทธิ์ รัตนประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิถีพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม นำโดยนายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่ามได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีชาวบ้านและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมจำนวนมาก นายอำเภอเมือง เชียงใหม่กล่าวว่าปัจจุบันต้องยอมรับว่าหากไม่ปรับตัวก็จะไม่สามารถอยู่ได้ วิถีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำรงชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้ประชาชนไทยได้ดำรงชีวิตแบบพอเพียง พออยู่ พอกิน อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมโดยไม่ปฏิเสธความเจริญจากเทคโนโลยีภายนอก
ในงานมีการสาธิตปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ชาวบ้านสามารถมาใช้ศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามได้รับรางวัลดีเด่นประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากสำนักงานมูลนิธิคลังสมองวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เพื่อสังคม และเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธานมอบในวันดังกล่าว
 
24 สิงหาคม 2555 , 16:05 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่