สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดโอกาสให้อาสาสมัครชาวต่างประเทศรับหนังสือรับรอง

  
     จังหวัดเชียงใหม่ มีอาสาสมัครชาวต่างประเทศที่มาช่วยงานพัฒนาสังคมจำนวนมากที่สุดในประเทศ ปีละกว่า 100 คน ซึ่งต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทย
นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ และความมั่นคงในชีวิต ซึ่งสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรธุรกิจและอาสาสมัครในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสนับสนุนบทบาทอาสาสมัคร ซึ่งเป็นเครือข่ายหลักสำคัญในการพัฒนาสังคม จึงได้ประกาศ เรื่องการออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศ เพื่ออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2546 ให้องค์กรเอกชนที่อาสาสมัครชาวต่างประเทศซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถขอรับหนังสือรับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ปัจจุบันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศ เพื่ออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว จำนวน 498 คน จาก 300 องค์กร สำหรับในจังหวัดเชียงใหม่ มีอาสาสมัครชาวต่างประเทศที่มาช่วยงานพัฒนาสังคมจำนวนมากที่สุดในประเทศปีละกว่า 100 คนที่ได้รับรองการทำงานเพื่อเป็นหลักฐานในการขอวีซ่าอยู่ในประเทศไทย
 
24 สิงหาคม 2555 , 17:07 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่