คนไทยเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนลำดับ 3 สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งพัฒนาคือภาษาอังกฤษ

  
    เลขาธิการอาเซียนระบุคนไทยเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนลำดับ 3 ของกลุ่มประเทศสมาชิก สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งพัฒนาคือภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน กล่าวภายหลังแสดงปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดงาน ASEAN Education Challenge 2012 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีตัวแทน 6 ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียน โดยจังหวัดเชียงใหม่มีโรงเรียนเอกชน 178 โรงเรียน เป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่มีจำนวนนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเอกชนมากกว่านักเรียนในสังกัดโรงเรียนรัฐบาล
เลขาธิการอาเซียนกล่าวว่า ความพร้อมของคนไทยต่อการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในลำดับ 3 ของประเทศในกลุ่มสมาชิก ซึ่งการเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียนนั้นเป็นการติดต่อสองทางคือเปิดโอกาสให้คนจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและลงทุนในไทย และเปิดโอกาสให้คนไทยเดินทางออกไปลงทุนนอกประเทศ สิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมพร้อมบุคลากร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิก โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร โดยเห็นว่าหากสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ก็จะสามารถต่อรอง ติดต่อซื้อขาย พัฒนาเทคโนโลยีได้ตามมา จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมคน โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ให้พร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
เลขาธิการอาเซียนกล่าวด้วยว่า ไม่อยากให้หลงประเด็นโดยการจัดอบรม หรือประชุมเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนจนเกินไป สิ่งสำคัญคือการเตรียมพร้อมคนที่ต้องเป็นรูปแบบกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาษา การตลาด การศึกษาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ระบบศุลกากร เป็นต้น ซึ่งต้องใช้เวลาในการเตรียมการอย่างเป็นขั้นตอน
 
25 สิงหาคม 2555 , 15:30 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่