วัดร้องเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

  
     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมวัดร้องเม็ง อำเภอสันทราย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเปิดพื้นที่ให้กับการอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โดยใช้ระบบบริหารจัดการความรู้ การจัดนิทรรศการถาวรและนำเสนอเผยแพร่ผลงาน การสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จัดทำข้อมูลด้านศาสนา โดยทำงานร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด สถานศึกษา ปราชญ์ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายใต้โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
สำหรับวัดร้องเม็งนั้นสร้างเมื่อปี พ.ศ.2350 อายุกว่า 100 ปี ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม มีเสนาสนะที่ยังคงสถาปัตยกรรมล้านนา มีกุฏิไม้ อุโบสถโบราณ พระพุทธรูปเก่าแก่ และที่สำคัญยังมีพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็งที่เป็นแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่นักท่องเที่ยวต่างชื่นชอบนับพันชิ้น
สำหรับผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็งนั้นคือพระครูโกวิทธรรมโสภณ เคยเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และได้รับคัดเลือกเป็นเพชรราชภัฏ เพชรล้านนา และได้รับเกียรติคุณเป็นคนดีศรีสันทราย ด้วย
 
25 สิงหาคม 2555 , 17:08 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่