เจ้านายฝ่ายเหนือและประชาชน ร่วมงานวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

  
     เจ้านายฝ่ายเหนือและประชาชน ร่วมงานวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี คับคั่ง พร้อมเปิดนิทรรศการ ฟ้อนเล็บ นาฏยศิลป์ล้านนา
พระโสภณธรรมสาร เจ้าคณะอำเภอแม่ริม-แม่แตง รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ฉันทวิลาศวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้านายฝ่ายเหนือ นายอำเภอแม่ริม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 และประชาชนในพื้นที่ ร่วมงานวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และพิธีเปิดนิทรรศการ ฟ้อนเล็บ นาฏยศิลป์ล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าคณะอำเภอแม่ริม-แม่แตง กล่าวว่า พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านนา ทำให้อาณาจักรล้านนาได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย พระองค์ทรงมีความเสียสละ ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันเก่าแก่ ตราบจนทุกวันนี้
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี มีพระนามเดิมว่า เจ้าหญิงดารารัศมี ประสูติเมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2416 ณ คุ้มหลวงกลางเวียงนครเชียงใหม่ เป็นพระราชธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ กับ แม่เจ้าเทพไกรสรพระมหาเทวี สำหรับพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์เพื่อเป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และวัฒนธรรมประเพณีของล้านนาหมุนเวียนเป็นประจำ ปีละ 3 เรื่อง ในช่วงปีใหม่เมือง เดือนเมษายน วันคล้ายวันประสูติพระราชชายา และวันสิ้นพระชนม์ วันที่ 8-9 เดือนธันวาคมของทุกปี และในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมีประจำปี 2555
 
26 สิงหาคม 2555 , 15:30 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่