สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมประชุม ณ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย หรือ adiCET มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  
     สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เร่งผลักดันโครงการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในประเทศไทย โดยเฉพาะด้านผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทย เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง
ดร.สมศักดิ์ ถนอมวรสิน สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมประชุม ณ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย หรือ adiCET มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังเกี่ยวกับโครงการพลังงานทดแทนที่ทางสถาบันฯ กำลังดำเนินการ ดร.วรจิตติ์ เศรษฐพรรค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนแห่งเอเชีย กล่าวว่า สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการด้วยการบริหารจัดการงบประมาณด้วยตนเอง บนพื้นที่ 500 ไร่ จาก 7,000 ไร่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก เพื่อให้สถาบันฯ ทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนต้นแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม ราคาถูก แก่ชุมชน ทั้งด้านพลังงาน การใช้ชีวิต หรือธุรกิจชุมชน ขณะที่ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า พลังงานทดแทนที่ได้จาก โซล่า เซลล์ หรือ พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งไม่มีวันหมด ประเทศไทยยังมีพลังงานทดแทนอีกหลายอย่าง โดยเฉพาะด้านผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทย หากมีการพัฒนา ต่อยอด จะทำให้ลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ขณะนี้ กำลังศึกษาพลังงานทดแทนแบบเชิงลึกแยกเป็นแต่ละชนิด เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อรัฐบาล เป็นแนวทางหาทุนสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนต่างๆ ในประเทศไทย
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันประเทศไทย ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 70 ล้านลิตร แบ่งเป็นน้ำมันดีเซล 50 ล้านลิตร น้ำมันเบนซิน 20 ล้านลิตร และหากรัฐบาลไทย หักร้อยละ 5 ของราคาน้ำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ 75,000 ล้านบาท เพื่อนำไปสนับสนุน พลังงานทดแทนก็จะเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น
 
27 สิงหาคม 2555 , 16:23 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่