สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดเสวนา "ส่งใจไปชายแดนใต้"

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดเสวนา "ส่งใจไปชายแดนใต้" ขณะที่ผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการภาค 9 ระบุจะแก้ปัญหาภาคใต้ คนในชาติต้องสามัคคี และรัฐบาลต้องเป็นเอกภาพก่อน
ส่วนข่าวและรายงานการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดเสวนาให้แก่ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส โดยมี พลตำรวจตรี นพดล เผือกโสมณ ผู้บังคับการกองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 9 นายจักรกฤช วรสูตร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี นาวาอากาศโท สมคิด ลัทธิศักดิ์ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประสานงานภาคเหนือ แผนงานส่งเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเสวนา โดยพลตำรวจตรีนพดลกล่าวว่า ที่ผ่านมามีตำรวจ 290นาย ทหาร 300 นาย และครูจำนวนมากได้เสียชีวิต ซึ่งปัญหาชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่สั่งสมตั้งแต่อดีตและมีปัญหาเพิ่มใหม่อย่างมากในปัจจุบัน ทุกรัฐบาลและข้าราชการในพื้นที่ต่างตั้งใจแก้ปัญหา แต่ก็พบว่ายังไม่สามารถคลี่คลาย โดยเห็นว่าการจะแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ประชาชนในชาติต้องมีความสามัคคีไม่แบ่งแยก และภาครัฐฯต้องเป็นเอกภาพก่อน และให้ถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยยึดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้รัก สามัคคี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนายอมรับในความหลากหลายทางชาติพันธุ์และศาสนา
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หลักการของคำว่าสามัคคีจะต้องไม่มีคำว่า พวกเขา พวกเรา รัฐต้องเข้มแข็งภายใต้คำว่า เมตตากรุณา แลน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการทำงาน
ขณะที่ นาวาอากาศโท สมคิด ลัทธิศักดิ์ กล่าวว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้คนประพฤติดีประพฤติชอบ ชายแดนใต้ควรจะให้ข้าราชการที่เป็นคนในพื้นที่ได้ทำงาน ศาสนาทุกศาสนาเป็นเอกภาพ และต้องไม่ถูกมองในแง่ลบ โดยไม่มีการบิดเบือนความจริงสู่สาธารณะ
ด้านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ปัตตานีกล่าวว่านอกจากมาตรการปราบปราม และป้องกันแล้ว รัฐบาลยังมีโครงการจะพูดคุยเปิดเวที รับฟังปัญหามุ่งสู่ความสงบสุขของสังคม ขณะเดียวกันขอเชิญชวนประชาชน ส่งกำลังใจ อาจจะเป็นไปรษณียบัตรหรือช่องทางอื่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
 
27 สิงหาคม 2555 , 17:26 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ณัฐกานต์ สวท.เชียงใหม่