สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ระดมความคิดเห็นชนเผ่าในการสัมมนาเพื่อพัฒนารายการวิทยุชนเผ่าเพื่อนำไปปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

  
     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนารายการวิทยุชนเผ่า โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนภาษาชนเผ่า 40 คน ที่จัดรายการวิทยุภาษาชนเผ่าในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและดูงานภาคภาษาชนเผ่า โดยการสัมมนาดังกล่าวจัดที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการส่งกระจายเสียงภาษาชนเผ่าทางระบบ เอ.เอ็ม.ความถี่ 1476 กิโลเฮิร์ทซ์ ตั้งแต่ปี 2514 เดิมมีการออกอากาศ 3 ภาษา จนกระทั่งปัจจุบันมีการดำเนินรายการ 7 ภาษา คือ ปกาเกอะญอ ไทยใหญ่ ม้ง ลีซอ อาข่า เย้า และมูเซอ นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า การสัมมนาดังกล่าวเพื่อพัฒนาเนื้อหารายการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของกับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป สำหรับข้อสรุปของการสัมมนานั้นจะสรุปรวบรวมนำเสนอผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนารูปแบบรายการภาษาชนเผ่า อันจะส่งผลประโยชน์อันดีต่อประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องชนเผ่าที่อยู่ห่างไกล ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารทัดเทียมกับประชาชนทั่วไปในภาษาของตน
 
5 กันยายน 2549 , 15:28 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่