เชียงใหม่ปล่อยคาราวานลำไยอบแห้งเนื้อสีทองเกรดเอ.ส่งขายต่างประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 มาตรการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ

  
     นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 1 เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานสินค้าลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ตามโครงการบริหารจัดการลำไยจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2549 ณ บ้านป่าสา หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลำไยคุณภาพดีของจังหวัดเชียงใหม่ ในการส่งลำไยอบแห้งเนื้อสีทองจากจังหวัดเชียงใหม่ไปขายต่างประเทศ ตามมาตรการผลักดันการส่งออกลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคลำไยมากยิ่งขึ้น สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในคุณภาพมาตรฐานของลำไยระดับส่งออก โดยวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ผลิตลำไยอบแห้งที่มีคุณภาพระดับดีเยี่ยมทั้งสิ้น 553,500 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 91 ล้านบาท ลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ผลผลิตร้อยละ 88 อยู่ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาลำไยตกต่ำ 9 มาตรการคือ การส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ ผลักดันส่งออกลำไยสดไปต่างประเทศ แปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ทำลำไยกระป๋อง ส่งเสริมการตลาดในและต่างประเทศ ส่งเสริมการปรับปรุงสวนลำไยเก่าของเกษตรกรและส่งเสริมการผลิตลำไยนอกฤดู
 
8 กันยายน 2549 , 11:44 น. , อ่าน 1258  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่