ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินแสดงศักยภาพการรับมือการก่อการร้าย และเหตุการณ์ไม่ปกติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ โดยเฉพาะในช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ

  
     เรืออากาศเอกประดิษฐ์ มงคลอภิบาล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูมิภาค บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประจำปี 2549 กรณีการขู่วางระเบิด ซึ่งการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ที่ให้ท่าอากาศยานของรัฐภาคี จัดให้มีแผนฉุกเฉิน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นที่ท่าอากาศยาน และให้ดำเนินการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก ๆ 2 ปี โดยได้สมมุติเหตุการณ์ลอบวางระเบิด บริเวณลานจอดรถยนต์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติของพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้ปฏิบัติมีประสบการณ์ ในการแก้ไขสถานการณ์ ควบคุม สั่งการ ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน อันจะช่วยบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้โดยสาร และผู้มาใช้บริการท่าอากาศยาน สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 สำหรับการซ้อมแผนดังกล่าวเป็นการซักซ้อมเสมือนจริง โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร หน่วยงานพยาบาล ร่วมซ้อมแผนครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง
 
8 กันยายน 2549 , 11:44 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่