สัมมนาบูรณาการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1

  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 จัดสัมมนาบูรณาการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หวังสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดอย่างเป็นระบบ
ผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำกลุ่มงาน ประจำโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 กว่า 100 คน ร่วมประชุมสัมมนาบูรณาการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับอย่างมีระบบ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรรวมทั้งองค์กรเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงาน ความก้าวหน้า ในการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งในแง่บุคคลและหน่วยงานโดยรวม สู่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบผ่านสื่ออย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เป็นกลุ่มงานหนึ่งในกลุ่มอำนวยการ ที่มีขอบข่ายภารกิจที่ต้องปฏิบัติในการให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การดำเนินงาน ความเคลื่อนไหวในการจัดการขององค์กร หน่วยงาน ในสังกัดให้บรรลุผล อันเกิดจากการประสานสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด
การดำเนินการประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การอภิปรายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการสื่อสารมวลชนทุกแขนง รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวเพื่อสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงาน และเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
 
8 กันยายน 2549 , 16:47 น. , อ่าน 1260  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม