งานมหกรรมคาราวานแก้จนถนนอาชีพ ครั้งที่ 2 อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

  
    อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่จัดงานมหกรรมคาราวานแก้จนถนนอาชีพ ครั้งที่ 2 อาทิตย์ที่ 10 กันยายนนี้ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
นางชุลีพร สิงหเนตร ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการศึกษาของรัฐบาล 7 แห่งได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง วิทยาลัยการอาชีพฝาง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานมหกรรมคาราวานแก้จนถนนอาชีพ ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2549 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 20.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพอิสระให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอย่างทั่วถึง ช่วยให้ประชาชนมีวิชาชีพในการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว หรือหารายได้เสริมจากการทำงานประจำ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การฝึกอบรมอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอาชีพระยะสั้น 28 อาชีพ การแสดงนิทรรศการอาชีพที่ได้รับการต่อยอดองค์ความรู้ของประชาชน การแสดงนิทรรศการพร้อมสาธิตกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ การแสดงนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ คนดีศรีอาชีวะ นักศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาชีพดีเด่น รวมทั้งกิจกรรมให้คำปรึกษาแหล่งเงินทุนและการเขียนแผนธุรกิจจากธนาคารออมสิน และหน่วยงานอื่น ๆ
 
8 กันยายน 2549 , 17:18 น. , อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม