จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ สกอ.ปรากฎว่า มช.ดีเลิศทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดอันดับดีเลิศ ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดอันดับ (Ranking) มหาวิทยาลัยไทย 50 อันดับ ตามโครงการฐานขอมูลออนไลนเพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย โดยการจัดอันดับและประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัยไทย ประจําป 2548 มีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศส่งข้อมูลเข้าร่วมจัดอันดับประมาณ 60-70 แหง จากมหาวิทยาลัยทั้งหมดของรัฐและเอกชนกว่า 200 แหง เพื่อนําขอมูลมาประเมินศักยภาพใน 2 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน และดานการวิจัย
ในการจัดอันดับครั้งนี้ ปรากฎว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอยู่ในกลุ่มดีเลิศ ทั้งในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยกลุมดัชนีชี้วัดดานการวิจัย และด้านการเรียนการสอน ที่มีคะแนนตั้งแตรอยละ 75 ขึ้นไป นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งที่จะนำมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ไปสู่ความเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับชาติและนานาชาติต่อไป
 
10 กันยายน 2549 , 16:59 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่