สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดเสวนา ร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข

  
     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดเสวนาประเด็น ร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และแนวทางแก้ไขปัญหาเผยแพร่สู่สาธารณะ
นายชูโชค ทองตาล่วง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทวีความรุนแรงและปรากฏในรูปแบบที่แตกต่าง สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบให้แก่ประเทศไทยทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการทำงานของภาครัฐ ระบบการรักษาความปลอดภัยและสถานการณ์ข่าวที่ขาดความชัดเจน รัฐบาล โดย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้กำหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557 ถือเป็นนโยบายระดับชาติ และเป็นกรอบแนวทางหลักของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมทุกมิติ เพื่อเร่งนำสันติสุขกลับสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสื่อของรัฐสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคจึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ตามแผนพัฒนาในเขตพิเศษเฉพาะกิจในจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดจัดเสวนา ประเด็น ร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณะในโอกาสต่อไป โดยจะเชิญผู้นำศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลามร่วมเสวนาในประเด็นดังกล่าว รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาซึ่งเป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน สื่อมวลชน และ ผู้จัดรายการวิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังการเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาชายแดนภาคใต้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
17 กุมภาพันธ์ 2556 , 11:20 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่