จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด กว่า 2,600 ราย

  
     จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด กว่า 2,600 ราย ล่าสุด พบข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดไอซ์ จำนวน 18 ราย ซึ่งไม่เคยปรากฏข้อมูลมาก่อน คาดการณ์แนวโน้มผู้ติดไอซ์จะเพิ่มมากขึ้น
นางวันเพ็ญ รัตนกมลกานต์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ว่า จำนวนผู้เข้ารับการบำบัด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 – 20 กุมภาพันธ์ 2556 มีผู้เข้ารับการบำบัด จำนวน 2,688 ราย แบ่งเป็น สมัครใจ 974 ราย ระบบบังคับ จำนวน 1,560 ราย และต้องโทษ จำนวน 154 ราย กลุ่มอายุที่ใช้ยาเสพติดมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 18-24 ปี จำนวน 750 ราย รองลงมา คือช่วงอายุ 25-29 ปี จำนวน 495 คน และช่วงอายุ 30-34 ปี จำนวน 460 ราย สำหรับ ประเภทสารเสพติดที่ใช้ มากที่สุด คือ ยาบ้า จำนวน 2,138 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.54 รองลงมา คือ ฝิ่น เฮโรอีน เมธาโดน สารระเหย กัญชา ไอซ์ และในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 พบข้อมูลการเข้ารับการบำบัดประเภทสารเสพติด ไอซ์ จำนวน 18 ราย ซึ่งไม่ปรากฎข้อมูลการบำบัดมาก่อน สามารถคาดการณ์ได้ว่า จะมีผู้เสพ ผู้ใช้ไอซ์ และเข้ารับการบำบัดเพิ่มมากขึ้น
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ใน ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เสพ ผู้ติดรายใหม่ ร้อยละ 57 ตามนโยบายลดกลุ่มเสี่ยง ต้องมีผู้เสพ ผู้ติดรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 50 ซึ่งยังไม่เคยปรากฏข้อมูล ซึ่งต้องดำเนินการป้องกันอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง เพื่อลดผู้เสพ ผู้ติดรายใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ขณะที่ 3 อำเภอแรกที่มีจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูมากที่สุด คือ อำเภอแม่อาย จำนวน 193 ราย อำเภอเชียงดาว 177 ราย และอำเภอเมือง จำนวน 163 ราย
 
26 กุมภาพันธ์ 2556 , 13:23 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่