สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ รายงาน สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เน้นป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างใกล้ชิด แม้จะยังไม่พบค่า PM10 เกินมาตรฐาน หลังพบข้อมูลว่า ปีนี้ ปัญหาไฟป่าจะรุนแรง
นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปีนี้ คาดการณ์ว่า ปัญหาไฟป่าจะรุนแรงขึ้น เนื่องจาก ปรากฏการณ์แอลนินโญ่ ซึ่งจะทำให้เกิดความแห้งแล้ง ประกอบกับ ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน มีปริมาณเชื้อเพลิง กิ่งไม้ ใบไม้ สะสมจำนวนมาก โดยจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นห้วง 100 วันอันตราย ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 24-101 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีถึงปานกลาง และตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวนจุด Hot Spot สะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เท่ากับ 132 จุด เกิดขึ้นสูงสุด 3 อันดับ คือ อำเภอแม่แจ่ม 29 ครั้ง อำเภอฮอด 28 ครั้ง และอำเภออมก๋อย 14 ครั้ง โดยมีรายงานการเกิดไฟป่า ในห้วงเวลาเดียวกัน จำนวน 164 ครั้ง มีพื้นที่เสียหายกว่า 1,705 ไร่
ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 และมีมติในที่ประชุม ให้มีการสรุปปัญหา หาทางแก้ไข ทุกสัปดาห์ และหากพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินค่ามาตรฐานกำหนดให้มีการประชุมทุกวัน โดยมีการแบ่งเขตการดำเนินการ ออกเป็น 3 เขต ได้แก่ เหนือ กลาง ใต้ เพื่อเตรียมพร้อมรับปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในปี 2556
 
27 กุมภาพันธ์ 2556 , 14:25 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่