รายงานพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 14 อำเภอ

  
     รายงานพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 14 อำเภอ เร่งสำรวจความต้องการสิ่งช่วยเหลือเตรียมรองรับหากเกิดวิกฤตหนัก
ปัญหาภัยแล้ง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานทุกปี ล่าสุด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ขณะนี้ มีจังหวัดที่ประสบปัญหาแล้ว 35 จังหวัด รวม 25,014 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 33 ของหมู่บ้านทั่วประเทศ กว่า 74,000 หมู่บ้าน ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากปริมาณฝนลดลงและแหล่งน้ำต้นทุนมีปริมาณน้อยกว่าปีก่อน
นางศิริพรรณี บุณยมาลิก รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์และแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ว่า จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มเข้าสู่สภาวะความแห้งแล้ง ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2555 ขณะนี้ ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 14 อำเภอ ได้แก่ อมก๋อย จอมทอง สะเมิง แม่แจ่ม สันป่าตอง ฮอด กัลยาณิวัฒนา ไชยปราการ หางดง สันกำแพง ดอยหล่อ แม่ออน แม่ริมและอำเภอเวียงแหง ครอบคลุม 55 ตำบล 462 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 57,000 ครัวเรือน กว่า 177,000 คน พื้นที่การเกษตรเสียหายแล้ว 15,000 ไร่ ในจำนวนนี้ มีอำเภอที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค จำนวน 9 อำเภอ ขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร 5 อำเภอ และคาดว่า ยังจะมีราษฎรในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค อีกเป็นจำนวนมาก จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขภัยแล้งระดับจังหวัด ทั้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเช่นกัน ให้ปฏิบัติตามแผนป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งแต่ละระดับ แบ่งเป็น 5 เขต บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน
ด้านการช่วยเหลือ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ได้เข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการที่กองบิน 41 ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 กำหนดปฏิบัติการ ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2556 มีเป้าหมายการทำฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน ด้านสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมหญ้าแห้งไว้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 50 ตัน เก็บไว้ที่อำเภอไชยปราการและดอยหล่อ เพื่อสนับสนุนเมื่อมีการร้องขอ ส่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้จัดเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือ 34 เครื่อง สำนักงานประปาภูมิภาคเขต ได้จัดสรรงบประมาณให้ประปาจังหวัดเพื่อเตรียมสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค ไว้แล้ว
สำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งประชาชนวางแผนใช้น้ำอย่างเหมาะสม โดยจังหวัดมีหนังสือถึงอำเภอ ให้แจ้ง กิจกรรม โครงการ ที่เตรียมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีอำเภอที่รายงานมาแล้ว จำนวน 5 อำเภอ งบประมาณกว่า 3 ล้าน 9 แสน 9 หมื่นบาท ในโครงการจัดซื้อกระสอบทรายกั้นลำน้ำ ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ขุดลอกเปิดทางน้ำ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำตื้น และจัดหาวัสดุสร้างทำนบชั่วคราว มี 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภออมก๋อย สันป่าตอง และอำเภอสันกำแพง แจ้งการสำรวจความต้องการถังน้ำขนาดกลาง และมีการเสนอโครงการขุดลอกแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 8 อำเภอ ใน 52 โครงการ คิดเป็นงบประมาณกว่า 64 ล้านบาท เพื่อส่งข้อมูลไปยังสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ หรือ กบอ.
ปัจจุบัน สภาพภูมิอากาศของประเทศเปลี่ยนไปมาก ปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีระยะเวลาที่จะได้สัมผัสอากาศหนาวน้อยลง สิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ขณะที่ก็เป็นช่วงเดียวกับปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่ต้องเฝ้าระวัง ปัญหาภัยแล้ง ก็เกิดขึ้นควบคู่กัน บางอำเภอประกาศเป็นทั้งพื้นที่ประสบภัยหนาวและประสบภัยแล้ง ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากจังหวัด ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้ละเลยปัญหาทั้งหมด เร่งให้มีการเตรียมการและพร้อมเข้าแก้ไขปัญหาทันที หากเกิดวิกฤต เพียงหวังให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น และลดความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด
 
27 กุมภาพันธ์ 2556 , 16:26 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่