สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน

  
     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ปีที่ 2 เพื่อเป็นเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน(อป.มช.) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556 โดยมี ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตบริการ พร้อมทำงานเพื่อสังคมและรับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และมีศักยภาพในการเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี จาก 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม จำนวน 40 คน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า อป.มช. ถือเป็นผู้มีความเสียสละมาก เป็นเครือข่ายชุมชนที่สำคัญ ในการขยายข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชน ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในหมู่บ้านของตน
กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน หรือ อปม. โดย ในระยะแรกได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์แก่ อปม.ทุกจังหวัด และเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ ปี 2552 เป็นต้นมา และในปี 2556 กรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) อีกจังหวัดละ 40 คน เพื่อเป็นตัวแทนของกรมประชาสัมพันธ์ในการวางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในระดับหมู่บ้าน ตำบลและประสานแผนปฏิบัติกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นบรรลุเป้าหมาย
 
28 กุมภาพันธ์ 2556 , 10:59 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่