กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์

  
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์สำหรับกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสัมมนา "การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์สำหรับกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1" ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้จากการที่ได้สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพ มีพื้นที่เชื่อมโยงกลุ่มประเทศเอเชียใต้ และลุ่มน้ำโขง มีความพร้อมกระจายสินค้าและบริการ เทคโนโลยีและประชาชน โดยได้นำเสนอผลการศึกษาโครงการด้านแผนพัฒนาโลจิสติกส์และห่วงโซอุปทาน ทั้งในกลุ่มจังหวัดและประเทศ นำไปสู่การพัฒนาเครือข่าย 3 เครือข่ายการศึกษาพัฒนาบุคลากร แรงงานฝีมือ เครือข่ายด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปและเครือข่ายการท่องเที่ยวและบริการ โดยจะนำข้อสรุปไปต่อยอดการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่ง มีความเชื่อมโยง ทั้งกลุ่ม GMS ,BIMSTEC และพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน มีการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมพร้อมแล้ว มีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางหลายด้าน สามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนและอินเดียได้ในเวลาอันรวดเร็ว มีสนามบินในพื้นที่ 5 แห่ง มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและยังมีศูนย์ประชุมนานาชาติที่จะเปลี่ยนอนาคตของภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าและตลาดประชุมสัมมนาในภูมิภาค
สำหรับแบบจำลองโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีแผนผลักดันพัฒนา 3 ด้าน คือการพัฒนาเมือง การท่องเที่ยวเชิงรุก การเกษตร อุตสาหกรรมและการพัฒนา โดยมีโครงการเรือธงของกลุ่มจังหวัดได้แก่ โครงการจัดแสดงสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ โครงการ พัฒนาสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกโดยใช้นวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ โครงการเตรียมพร้อมสำหรับหลักสูตรนานาชาติ โครงการ หมู่บ้านเชิงนิเวศน์ และโครงการส่งเสริมและเชื่อมความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตก โดยจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ปรับปรุงรถไฟขนาน 3 ราง โครงข่ายถนนเพื่อเชื่อมโยงถนนให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม ปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นต้น
 
28 กุมภาพันธ์ 2556 , 15:37 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่