เชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

  
     จังหวัดเชียงใหม่เร่งดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล ปี 2556 โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ปีที่ผ่านมา เกิดขึ้น ๘๗ ครั้ง เสียชีวิต ๙ ราย
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวิเคราะห์สถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ และปรับปรุงแก้ไข พัฒนาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา ผนวกข้อเสนอใหม่ เช่น การจัดทำแผนแม่บท และมาตรการพิเศษรองรับเฉพาะเทศกาล การอบรมทักษะผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจจุดสกัดเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น การจัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ การเข้มงวดเมาแล้วขับ การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนที่นำยานพาหนะเข้ามาให้ทราบกฎ ระเบียบการจราจร เส้นทางและระมัดระวังการขับขี่ การบังคับใช้กฏหมายใหม่เกี่ยวกับการกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกกอฮอล์บนทาง หรือ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกกอฮอล์บนรถขณะวิ่งบนทาง และได้อนุมัติให้ทุกอำเภอดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีในพื้นที่
สำหรับ สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา เกิดขึ้น ๘๗ ครั้ง เสียชีวิต ๙ ราย บาดเจ็บ ๙๕ ราย อำเภอที่มีผู้เสียชีววิตสูงสุด คือ อำเภอฝาง รองลงมา อำเภอสันกำแพง และแม่แตง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เมาสุรา ร้อยละ ๕๑.๗๒ และขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ ๒๗.๕๙ ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงคือรถจักรยานยนต์ ร้อยละ ๘๓.๓๓ บนถนนสายหลักร้อยละ ๔๕.๙๘ ช่วงทางตรง ร้อยละ ๖๕.๕๒ ช่วงเวลาเกิดเหตุสูงสุดคือช่วงเย็นถึงค่ำ เวลา ๑๘.๐๑-๒๐.๐๐ น. อายุผู้เสียชีวิตเฉลี่ยอยู่ในวัยแรงงาน
 
1 มีนาคม 2556 , 13:33 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่