จังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจพื้นที่ปลูกป่าโครงการ ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี ระยะที่ 2

  
     จังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกป่าโครงการ ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี ระยะที่ 2 ตามนโยบายปลูกป่าต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำในพื้นที่ 25 ลุ่มน้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 รับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้เร่งรัดติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ำ ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และจากการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการปลูกป่าต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ ในพื้นที่ 25 ลุ่มน้ำ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบบริหารจัดการโครงการในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด ให้มีคณะกรรมการดำเนินโครงการระดับจังหวัด
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมดำเนินโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี (ระยะที่ 2) สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและผลการร่วมประชุมหารือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการปลูกป่าต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยขอความร่วมมือและเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการปลูกป่า นอกจากนั้นยังได้แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกป่า ซึ่งมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะทำงาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน และมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นพื้นที่ปลูกป่า ที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป ตามนโยบายการปลูกป่าต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำของรัฐบาล โดยให้จัดทำรายละเอียดข้อมูลตามแบบสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ปลูกป่าเป็นรายแปลง พร้อมรายละเอียดแผนที่แปลงปลูกป่าแนบเป็นรายแปลง ประสานงาน กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นพื้นที่ปลูกป่า โดยให้สรุปผลการสำรวจรายงานให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบภายในวันที่ 8 มีนาคม 2556 เพื่อรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
 
3 มีนาคม 2556 , 10:39 น. , อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่