สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเชิญชวนเยาวชนร่วมกิจกรรมค่ายยุวพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน รุ่นที่ 2

  
     สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดจัดกิจกรรมค่ายยุวพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน รุ่นที่ 2 เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดการด้านป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายณรงค์ รัฐอมฤต เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดจัดกิจกรรมค่ายยุวพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2556 ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดการด้านป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบทบาทภารกิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้มีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของเยาวชนกับเครือข่ายประชาชนพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดินในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมของชมรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 สังกัดชมรม ชุมนุม หรือสโมสรเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และต้องสมัครเป็นทีม ๆ ละ 3 คน
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หมายเลขโทรศัพท์ 02 282 3161-5 ต่อ 610 และ 0 2280 0140 ในวันและเวลาราชการ
 
3 มีนาคม 2556 , 11:46 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่