สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 เตือนผู้มีเงินได้หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กำหนด อาจต้องรับผิดทางอาญา

  
     สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 เตือนผู้มีเงินได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,91)ภายในเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นอาจต้องรับผิดทางอาญา
นางสาวพิมพ์กมน โรจน์คณรัชต์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ถึงกำหนดเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ประจำปีภาษี 2555 ซึ่งเริ่มยื่นแบบฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 เมษายน 2556 กรมสรรพากรจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ (ภ.ง.ด.90, 91) ที่มีเงินได้พึงประเมินทีได้รับทุกประเภทไปยื่นแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ฯ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 เพราะหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวอาจต้องรับผิดทางอาญา และต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ หากกรณีคำนวณภาษีแล้วมีภาษีที่ชำระไว้เกินและขอคืนก็จะได้รับเงินภาษีส่วนที่ชำระไว้เกินด้วยความรวดเร็ว โดยสามารถยื่นแบบแสดงรายการได้ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง หรือยื่นผ่านธนาคารกรุงไทยทุกแห่งทั่วประเทศ ส่วนผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ตสามารถยื่นแบบแสดงรายการได้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2556 สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2440 ต่อ 120 หรือ RD Call Center 1161 ทุกวันเวลาราชการ
 
4 มีนาคม 2556 , 11:16 น. , อ่าน 1251  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่