มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทเอ็นทียู(ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตรทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรในองค์กร 36 หลักสูตร รวม 108 ชั่วโมง
รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความต้องการในการเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรในองค์กร จึงได้ร่วมกับ บริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมหลักสูตรทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 36 หลักสูตร รวม 108 ชั่วโมง ทุกวันพฤหัสบดีภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 – 16.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 5 กันยายน 2556 โดยมีหลักสูตรด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การวางแผนและการบริหาร/วิชาเฉพาะสำหรับภาครัฐ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสาร จิตวิทยา การพัฒนาตนเอง ภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะสำหรับภาคธุรกิจ
ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวถึงข้อดีของการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมว่า นอกจากจะได้รับสาระจากวิทยากรทรงคุณวุฒิชั้นแนวหน้าของประเทศที่มากด้วยประสบการณ์ และเชี่ยวชาญ ในแต่ละแขนง อาทิ รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ศ.ดร.จีระ หงศ์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังจะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอข้อซักถามแบบ Real Time ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดงบประมาณในการเข้ารับการอบรมที่จัดจากส่วนกลาง รวมถึงมีเอกสารประกอบการอบรมพร้อมอาหารว่างด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมในหลักสูตรที่สนใจได้ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ One Stop Service งานบริการและประกันคุณภาพ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 3827 0 5394 3857 หรือ http://training.cmu.ac.th และ http://itsc.cmu.ac.th
 
4 มีนาคม 2556 , 11:44 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่