แม่โจ้โพลล์สำรวจพบประชาชนร้อยละ 96 ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐอบรมการกำจัดขยะ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแก้มลพิษ

  
     แม่โจ้โพลล์สำรวจพบประชาชนร้อยละ 96 ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปอบรมให้ความรู้ในการกำจัดขยะ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน
ศูนย์วิจัยและพยากรณ์ทางการเกษตรโดยแม่โจ้โพลล์ ได้สำรวจข้อมูลประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ การกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและขยะทั่วไปของคนเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ 1 – 26 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 454 ราย สรุปผลได้ดังนี้ ร้อยละ 65.3 เห็นว่าสภาพอากาศแย่ลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลดังนี้ อันดับที่ 1 ร้อยละ 53 เป็นเพราะ มลภาวะจากภาคอุตสาหกรรม เช่น การทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำ และควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ อันดับที่ 2 ร้อยละ 21 เป็นเพราะ การเกิดไฟป่า และการเผาป่า อันดับที่ 3 ร้อยละ 16 เป็นเพราะ การกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและขยะทั่วไปอย่างไม่ถูกวิธีของประชาชน และอันดับสุดท้าย ร้อยละ 10 เป็นเพราะ ไม่มีการควบคุม และดูแลอย่างจริงจังจากหน่วยงานต่างๆ หลังจากเกิดปัญหามลภาวะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ร้อยละ 31 เห็นว่าสภาพอากาศไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะ ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี และมีเพียงร้อยละ 4 ที่เห็นว่าดีขึ้น
ในส่วนของเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากสวนหรือไร่นา ร้อยละ 38 จะกำจัดโดยวิธีหมักทำเป็นปุ๋ย ร้อยละ 30 จะรวบรวมให้เทศบาลกำจัด ร้อยละ 28 ใช้วิธีฝังกลบ ร้อยละ 26 ทำการคัดแยกประเภทเพื่อขาย และร้อยละ 25ใช้วิธีการเผาทิ้ง และในส่วนของขยะหรือเศษอาหารจากที่อยู่อาศัย ร้อยละ 51 จะกำจัดโดยวิธีรวบรวมให้เทศบาลกำจัด ร้อยละ 30 ทำการคัดแยกประเภทเพื่อขาย ร้อยละ 24 ใช้วิธีหมักทำเป็นปุ๋ย ร้อยละ 21 ใช้วิธีฝังกลบ และร้อยละ 13 ใช้วิธีการเผาทิ้ง
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 55 เห็นว่าการกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ หรือเศษอาหารของคนเชียงใหม่ในปัจจุบัน ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมลภาวะในจังหวัดเชียงใหม่ ในระดับมาก เนื่องจากคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีการกำจัดขยะ ร้อยละ 26 เห็นว่าส่งผลน้อย และร้อยละ 19 ไม่แน่ใจว่ากำจัดขยะได้อย่างถูกวิธีหรือไม่
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 96 ตอบว่าเห็นควรให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ และเศษอาหาร โดยร้อยละ 75 ตอบว่าเพราะประชาชนจะได้ทราบวิธีการกำจัดขยะได้อย่างถูกวิธี ไม่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 25 ตอบว่าเพื่อจะได้เป็นการปลูกฝังระเบียบ และจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีเพียงร้อยละ 4 ที่เห็นว่าไม่ควร
 
4 มีนาคม 2556 , 16:59 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่