รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมตลาดสดน่าซื้อระดับ 5 ดาวที่ตลาดสดแม่เหียะ

  
     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมตลาดสดน่าซื้อระดับ 5 ดาวที่ตลาดสดแม่เหียะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าจะได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย
นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมตลาดสดน่าซื้อ ที่ตลาดสดแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ในการบริโภคอาหารปลอดภัยในตลาดสดน่าซื้อ เพราะตลาดสดคือวิถีชีวิตของคนไทย ตลาดสดจะเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารสด ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ซึ่งโครงการตลาดสดน่าซื้อนั้น กรมอนามัยดำเนินการตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยมีหลักเกณฑ์มาตรฐาน 3 ด้านได้แก่ ด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยของอาหาร และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยจะมีเกณฑ์มาตรฐานสองระดับคือระดับดี 3 ดาวและระดับดีมาก 5 ดาว เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตลาดมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมา ตลาดสดจะเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะซื้อของฝากจากท้องถิ่น โครงการตลาดสดน่าซื้อจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องดูแลด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมและโครงสร้าง ให้ได้มาตรฐาน ป้องกันการปนเปื้อนของสารอันตราย อาหารต้องสด สะอาด ผู้ประกอบการต้องมีสุขอนามัยดี ต้องให้ความคุ้มครองผู้บริโภค เป็นตลาดสดน่าซื้อ Clean Food Good Taste
จังหวัดเชียงใหม่มีตลาดสด 85 แห่ง ตลาดสดแม่เหียะเริ่มดำเนินการโดยกำนันมูล ไชยนาเดช อดีตกำนันตำบลแม่เหียะ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ปรับปรุงมาตรฐานจนได้ระดับ 5 ดาวจากกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี 2552 ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมตรวจสารอาหารปนเปื้อน 5 ชนิด ประกอบด้วยยาฆ่าแมลง สารกันรา บอแร็กซ์ สารฟอกขาว ฟอร์มาลีน และขยายผลการตรวจสารปนเปื้อน
 
1 เมษายน 2556 , 19:42 น. , อ่าน 1293  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่