สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย เป็นต้นแบบให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ

  
     สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย เป็นต้นแบบให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศได้นำไปบริหารจัดการด้านการคลังอย่างโปร่งใส
นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ คบจ.ดีเด่นระดับประเทศ ของกระทรวงการคลัง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยได้คัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลัง โดยได้นำเกณฑ์มาตรการ 10 เกณฑ์ไปใช้ ติดตามให้คำแนะนำ โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังทั้งหมดไปให้ความรู้ ติดตาม แก้ปัญหา จนกระทั่งสำเร็จเป็นพื้นที่ต้นแบบ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต และชนะเลิศระดับประเทศในที่สุด โดยจะขยายผลไปยังทั่วประเทศ ซึ่งคณะกรรมการจะนำเสนอกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อปรับเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนจะขยายผลทั่วประเทศ ส่วนของจังหวัดเชียงใหม่จะใช้ อบต.แม่นาวาง เป็นต้นแบบ โดยจะขยายผล 1 อำเภอ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจะขยายผลให้ครอบคลุม 211 แห่งทั้งจังหวัดเชียงใหม่ภายในปี 2557
สำหรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้ งบรายรับ-รายจ่าย รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การจัดหาพัสดุต้องเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ การจัดการควบคุม ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ มีการทำบัญชีและตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอย่างถูกต้อง คาดว่าในอนาคตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวจะมีรายได้เพิ่มขึ้น การพึ่งพาภาครัฐจะลดลง มีการวางระบบป้องกันการฮั๊วประมูลตามระเบียบพัสดุ เนื่องจากช่องทางต่าง ๆ ของผู้เสนอราคาต่อภาครัฐจะเพิ่มขึ้น ตอบสนองประชาชน สามารถขยายฐานภาษี ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นวงจรย้อนกลับ ประชาชนก็จะเต็มใจที่จะเสียภาษี เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
 
2 เมษายน 2556 , 16:51 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่