จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556

  
     การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 เน้นลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ให้น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับเทศกาลสงกรานต์ปีก่อน
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางศิริพรรณี บุณยมาลิก รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบแก่ที่ประชุมว่า เทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 จะใช้ชื่อในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนว่า สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม ดำเนินการระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2556 รวม 7 วัน เป้าหมาย คือ ลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ให้น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับเทศกาลสงกรานต์ปีก่อน ให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ ให้บูรณาการแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ให้จังหวัดกำหนดมาตรการ แนวทาง โครงการต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติ ให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างถูกต้องตามประเพณีอันดีงามของไทย จัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และให้จังหวัดประสานกับขนส่งจังหวัด จัดทำโครงการภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก
สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่ปี 2553-2555 ของจังหวัดเชียงใหม่ เกิดอุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ 15 ราย เสียชีวิตวันละประมาณ 2 ราย และบาดเจ็บวันละ 15 ราย
 
2 เมษายน 2556 , 18:55 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่