ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับมือเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556

  
     ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียม 3 มาตรการ รับมือเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 พร้อมเปิดโทรศัพท์สายด่วน 1584 รับเรื่องราวร้องทุกข์ อำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 โดยการกำหนดมาตรการ ได้แก่ ด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน จำนวน 20 รายการ ฟรี ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 10 เมษายน 2556กิจกรรมตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ตรวจสอบความพร้อมผู้ประจำรถ ระหว่างวันที่ 1 – 18 เมษายน 2556 จัดประชุมผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารทุกประเภทและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำชับให้ตรวจสอบความพร้อมของตัวรถและพนักงานขับรถ มารยาทการให้บริการ อัตราค่าโดยสาร จิตสำนึกด้านความปลอดภัย และการกวดขันมาตรการตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ เพื่อควบคุมการเสพสุราของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะให้แอลกอฮอล์เป็น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ส่งหนังสือขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงวันที่ 11-17 เมษายน 2556 เพื่อลดปริมาณรถบนท้องถนน และบูรณาการตั้งจุดตรวจรถตามมาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร. ในด้านการอำนวยความสะดวก ได้เปิดบริการศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางโดยเปิดโทรศัพท์สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง จัดแผนรองรับการเดินทางไป-กลับของรถโดยสารประจำทาง ระหว่างวันที่ 8-18 เมษายน 2556 เพื่อให้รถเพียงพอที่จะให้บริการในเส้นทางที่มีปริมาณมาก ทั้งยังได้เตรียมจัดรถเสริมเที่ยวสำรองหากเกิดผู้โดยสารตกค้าง และจัดยาสามัญประจำบ้านบริการและการรักษาพยาบาล จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2556 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 แห่งที่ 2 และแห่งที่ 3
สำหรับด้านความมั่นคง ได้เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าตำรวจ สารวัตรทหาร กวดขัดอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร เฝ้าสังเกตวัตถุหรือบุคคลต้องสงสัย เพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรม ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง และขอความร่วมมือให้ร้านค้างดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร
 
3 เมษายน 2556 , 11:39 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่