ขอเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลงเพื่อประโยชน์และสิทธิช่วยเหลือจากภาครัฐ

  
     ขอเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลงเพื่อประโยชน์และสิทธิช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เกษตรกว่า 1.8 ล้านไร่
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการแถลงข่าว ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้จากการที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง 31 มิถุนายน 2556 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรเป็นรายครัวเรือน สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ เป็นฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเกิดภัยพิบัติ ซึ่งเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้นจึงจะได้รับการช่วยเหลือ จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เกษตร 1.8 ล้านไร่ มีเกษตรกรหลายล้านคน ขณะนี้กว่า 170,000 ครัวเรือนขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว โดยจะต้องขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ตามหลักเกณฑ์คือ เกษตรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจกรรมการเกษตร 1 ครัวเรือนขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน ขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่อยู่ตามทะเบียน หรือที่ตั้งแปลงที่ดิน ต้องมีเอกสารหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน โดยต้องแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมกรอกข้อมูลลงในแบบคำร้องให้ครบถ้วนและต้องลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบคำร้องด้วย กรณีผู้ขึ้นทะเบียนไม่มีสิทธิถือครองที่ดินต้องมีพยานแปลงข้างเคียง หรือผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรอง ซึ่งการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจะส่งผลให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือตามสิทธิ และรัฐบาลสามารถนำไปวางแผนเพื่อออกนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป
นอกจากขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลงแล้ว หลังจากนั้นเกษตรกรที่ปลูกพืชหลัก 3 ชนิดคือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ต้องไปขึ้นทะเบียนด้วย โดยล่าสุดได้เปิดรับขึ้นทะเบียนข้าวรอบที่สอง โดยรอบที่แล้วมีผู้ขึ้นทะเบียน 22 อำเภอ เกษตรกรกว่า 455,000 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตกว่า 279,000 ตัน ขณะที่คาดการณ์ข้าวนาปรังจะมีกว่า 201,000 ไร่ ผลผลิตกว่า 125,000 ตัน มันสำปะหลังกว่า 1500 ไร่ ผลผลิตกว่า 5,400 ตัน ขณะที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีกว่า 153,000 ไร่ ผลผลิตกว่า 99,000 ตัน
 
3 เมษายน 2556 , 16:36 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่